İcra Ve İflas Hukuku – İzmir icra avukatı

 

         İcra ve İflas Türleri Nelerdir?

İcra ve İflas Hukuku, alacaklılarla borçlular arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde kullanılan hukuk dalıdır. Borçlunun borcunu yerine getirmemesi halinde, alacaklının talebi üzerine kanunla belirlenen sınırlar dahilinde kamu yetkisini kullanarak borcun karşılanması sürecini kapsar.

İcra ve iflas takiplerinin başlatılması, takip sonucunda tahsile yönelik işlemlerin yürütülmesi, itirazın iptali davaları, menfi tespit davalarının takibi, iflas başvurusu, iflasın ertelenmesi ve yeniden yapılandırma işlemleri, konkordato ilanı, borçtan kurtulma ve ödenen paranın tahsili davaları, iflas veya ödenen paranın tahsili davaları, iflas halindeki şirketlere ilişkin birleşme ve devralma konuları İcra ve İflas Kanunu kapsamındadır. İcra ve İflas Hukuku nedir, hangi davaları ele alır, icra ve haciz türleri nelerdir gibi sorularınızın yanıtları sayfamızda…

 İcra ve İflas Hukuku Nedir?

İcra ve İflas Hukuku, borcunu zamanında tahsil etmeyen borçluya karşı alacaklının haklarını koruyan hukuk sistemidir. Borcun devlet gücüyle tahsil edilmesini sağlar. Borçluya ait taşınır ve taşınmaz malların belirli koşullar altında haczedilmesidir. Bu durumun nasıl ele alınacağı kanunda açıkça belirtiliyor.

Türkiye’de borçlunun borcunun tahsiline ilişkin tüm usul ve esaslar icra ve iflas kanunu ile düzenlenmekte ve bu konuda İcra Mahkemeleri görevlendirilmektedir. Gerektiğinde mahkemenin talebi üzerine kolluk kuvvetleri infazı yürütmekle görevlendirilebilir.

İcra ve İflas Hukuku Davaları Nelerdir?

Borçlu ve alacaklılar arasındaki her türlü uyuşmazlığın ele alınması ve çözüm üretilmesi amacıyla kullanılan İcra ve İflas Hukuku için; Avukatlar, borçlunun mal varlığının araştırılması, müvekkil ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmelerinin yürütülmesi ve protokol yapılması, kredi sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesi, borçlu ile alacaklı arasında bir sözleşme oluşturulması, takip edilmesi gibi konularda müvekkillerine yardımcı olmaktadır. Müflis gerçek ve tüzel kişilerin her türlü hukuki işlemleri, konkordato ve iflas ilanı. Danışmanlık veriyorlar.

Ayrıca bazı dava kalemleri İcra ve İflas Hukuku kapsamına girmektedir. İcra ve İflas Hukuku davaları aşağıdaki gibidir;

 • Alacakların tahsiline yönelik icra ve iflas takipleri,
 • Cari hesap ve faturalara dayalı alacakların tahsiline ilişkin icra takiplerinin yürütülmesi,
 • Finans, kredi ve leasing sözleşmelerinden doğan alacakların tahsiline ilişkin icra takipleri,
 • İtiraz iptali davaları,
 • Olumsuz tespit ve iyileşme halleri,
 • İflas ve iflasın ertelenmesi davaları,
 • Borca itiraz ve tahsilat davaları,
 • Tahliye davaları,
 • Ecrimisil davaları ve müdahale yasağı davaları,
 • İhtiyati haciz davaları, ihtiyati haciz itiraz davaları,
 • Kira sözleşmelerinden doğan davalar,
 • İpoteğin nakde çevrilmesi,
 • Maden haciz davaları,
 • İhale sonlandırma davaları.

Ayrıca icra ve iflas hukukundan kaynaklanan bağımsız davaların takip süreçleri de İcra ve İflas Hukuku kapsamına girmektedir.

İcra takibi türleri nelerdir?

İcra takibi, alacaklının borcunu tahsil edememesi halinde yasal yollara başvurması anlamına gelmektedir. Borçlu borcunu devlet gücüyle öder. Bu kapsamda icra takibi türleri şunlardır.

 • İlamlı icra takibi
 • Geçici icra işlemleri
 • Döviz takibi
 • rehinelerin peşinde
 • İpotek takibi
 • Kira takibi
 • Çocuk teslimatı takibi
 • Bakım takibi

İcra takibinin türüne göre kişinin sorumlu olacağı yasal hak ve yükümlülükler farklılık göstermektedir. İcra takibinin başlamasından itibaren 7 gün içerisinde yükümlülüğe itiraz edilebilir. Aksi takdirde ödeme emri kesinleşir.

 

Vaat türleri nelerdir?

İcra hukukunda farklı haciz türlerinden bahsedebiliriz. Bunlar;

 • Nihai (icra) haciz: Takibat tamamlandıktan sonra satış yetkisi veren haciz türüdür.
 • Geçici Geri Çekme: İtirazın geçici olarak geri çekilmesi durumunda talep edilebilir.
 • Ek haciz: Garnitürlenen malın alacağın tamamını karşılamaması durumunda talep edilebilir.
 • Tamamlama bahsi: Yöneticinin yanlış bir değer tahmin etmesi durumunda yapılır.
 • Teminat haczi: İddia için teminatın gerekli olduğu durumlarda tercih edilir.
 • Borcun türüne ve alacaklı ile borçlu arasındaki sözleşmeye bağlı olarak yukarıdaki haciz türlerinden biri işleme alınacaktır.