Tüketici Mahkemesi Nedir?

Tüketici mahkemesi, tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik her türlü uygulamadan kaynaklanan davalara bakmakla görevli hukuk mahkemesidir (6502 sayılı Kanun m.73/1). Tüketici mahkemesi, özel mahkeme niteliğinde ilk derece mahkemesidir.

Tüketici mahkemeleri, 6502 saylı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile kurularak görev alanı belirlenmiştir. Tüketici mahkemesinde dava açma yetkisi olan kişiler, “tüketiciler”, “tüketici örgütleri” ve “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı” olarak belirlenmiştir. Tüketici mahkemeleri nezdinde Bakanlık, tüketiciler ve tüketici örgütleri tarafından açılan davalar harçlardan muaftır.

Özel hukuk davalarına bakmakla görevli hukuk mahkemeleri genel olarak üçe ayrılır:

 • Asliye Hukuk Mahkemesi,
 • Sulh Hukuk mahkemesi,
 • Özel Mahkemeler (Tüketici Mahkemesi, Asliye Ticaret Mahkemesi, Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, Aile Mahkemesi, Kadastro Mahkemesi, İş Mahkemesi vb. gibi).

Asliye hukuk mahkemesi ve sulh hukuk mahkemesi özel hukuk uyuşmazlıklarına bakmakla görevli temel iki mahkemedir. Genel mahkemelerden olan asliye hukuk mahkemesinin görevi asıl, sulh hukuk mahkemesinin görevi ise istisnadır. Özel bir kanun hükmü ile açıkça sulh hukuk mahkemesinde bakılacağı bildirilmeyen bütün dava ve işler asliye hukuk mahkemesinde görülür. Kanunda belirli bir uyuşmazlık türü için açıkça özel bir mahkemenin görevli olduğu kabul edilmişse, uyuşmazlığı çözmeye görevli mahkeme kanunun belirlediği o özel görevli mahkemedir. Tüketici mahkemesi, özel bir kanun olan 6502 sayılı “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” ile kurulduğundan özel mahkeme statüsüyle görev yapmaktadır. Belirli kişiler arasında çıkan uyuşmazlıklara veya belli çeşit uyuşmazlıklara bakmak için kurulmuş olan mahkemelere “özel görevli mahkemeler” denir. Özel ve genel görevli mahkemeler arasındaki ilişki bir görev ilişkisidir.

Tüketici Nedir? Tüketici İşlemi Ne Anlama Gelir?

Tüketici mahkemesi, taraflaran en az birinin “tüketici” olduğu uyuşmazlıklara bakmakla görevlidir. Tüm tüketici işlemleri ile ilgili davalar tüketici mahkemesinde görülür. “Tüketici” ve “tüketici işlemi” kavramları 6502 sayılı Kanunda şu şekilde açıklanmaktadır:

 • Tüketici: Tüketici, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişidir. 6502 sayılı kanun, hazır bir malı veya hizmeti satın alarak onu günlük yaşamında kullanan veya tüketen kişiyi korumaktadır. Örneğin, bir kimse evde traş olmak için traş bıçağı aldığında tüketici olarak kabul edilir.Aynı traş bıcağını marketinde satmak için satın aldığında, ticari amaçla işlem yaptığından tüketici değildir.
 • Tüketici İşlemi: Bir işlemin tüketici işlemi olarak kabul edilebilmesi için hukuki ilişkinin taraflarından birinin tüketici, diğer tarafın ise satıcı, hizmet sağlayıcı veya onlar adına hareket eden gerçek ya da tüzel kişi olması gereklidir. Taraflar arasında gerçekleştirilen işlemin tüketici açısından mesleki ve ticari bir amaçla yapılmaması şarttır. Tüketici işlemi, mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan her türlü sözleşme ve hukuki işlemi ifade eder.

Tüketici Mahkemesinin Bakmakla Görevli Olduğu Davalarda Görev Sınırı

Tüketici mahkemesinde dava açılabilmesi için uyuşmazlığın belli bir parasal değeri aşması gerekir. Uyuşmazlık tüketici mahkemesinin görev sınırlarının altındaysa öncelikle tüketici hakem heyetine başvurulmalıdır. Tüketici mahkemesinin görevi konusundaki parasal sınırlar ve usuller 6502 sayılı yasanın 68. maddesinin verdiği yetkiyle çıkarılan tebliğlerle her yıl yenilenmektedir.

2020 yılı için tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda parasal görev sınırı şu şekildedir:

 • Değeri 6.920 TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine başvurulmalıdır.
 • Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise 6.920 TL ile 10.390 TL arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur.
 • Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 10.390 TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvurulmalıdır.
 • Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 6.920 TL ile 10.390 TL arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvurulmalıdır.

Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvurulmadan doğrudan tüketici mahkemesinde dava açılmalıdır.

Tüketici hakem heyetleri kendilerine yapılan başvuruları gereğini yapmak üzere kabul etmek zorundadır. Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilir. Tüketici hakem heyetleri uyuşmazlık konusuna ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi taraflardan, ilgili kurum veya kuruluşlardan isteyebilir.

İl ve ilçe tüketici hakem heyetinin verdiği kararlar tarafları bağlar. Tüketici hakem heyetlerince vekâlet ücreti ödenmesine karar verilemez. Tüketici hakem heyetinin kararları, İcra ve İflâs Kanununun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre yerine getirilir. Taraflar, tüketici hakem heyetinin kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde tüketici hakem heyetinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesine itiraz edebilir.Tüketici hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin vereceği karar kesindir.

Tüketici Mahkemesinin Görevleri Nelerdir?

Tüketici mahkemesinin görevli mahkeme olarak bir davaya bakabilmesi için 6502 sayılı Kanunu’nun amacı içerisinde kanunda tanımlanan taraflar arasında (tüketici ile satıcı veya sağlayıcı vb. arasında) mal ve hizmet satışına dair bir hukuki işlemin olması gerekir.

Bir mal veya hizmetin, kişisel ihtiyaçları dışında, belirli bir meslek icrası, belirli bir üretimde kullanma, yeniden satış, kiraya verme, ticari olarak kullanma vs. gibi mesleki veya ticari amaçlarla satın alanlar tüketici olarak kabul edilemeyeceğinden, bu gibi işlemlerde ortaya çıkan uyuşmazlıklara bakma görevi de tüketici mahkemesinin değil, genel mahkemelerindir.

Ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan şu sözleşmelerden kaynaklanan davalar tüketici mahkemesinde görülür:

 • Eser sözleşmesi,
 • Taşıma sözleşmesi,
 • Simsarlık sözleşmesi,
 • Sigorta sözleşmesi,
 • Vekâlet sözleşmesi,
 • Bankacılık sözleşmesi,
 • Ve yukarıdaki sözleşmelere benzeyen her türlü sözleşme.

Tüketici mahkemesi, sözleşmenin taraflarından birinin mutlaka tüketici olduğu davalara bakmakla görevlidir. Uygulamada, tüketici mahkemesinin görevine giden davalar şunlardır:

 • Banka ile müşteri arasında yapılan bankacılık işlemlerinin eksik, hatalı veya yanlış yapılmasından dolayı müşterinin banka aleyhine açtığı davalara bakma görevi tüketici mahkemesine aittir.
 • Bankalardan alınan tüketici kredisi (bireysel kredi, konut kredisi, otomobil kredisi vb.) nedeniyle açılan davlar tüketici mahkemesinde görülür. Bankadan çekilen kredi ticari kredi niteliğindeyse görevli mahkeme Asliye Ticaret Mahkemesi’dir.
 • Elektrik aboneliğinde, elektriğin kullanıldığı yer “mesken” ise, abonelik sözleşmesi ile ilgili her türlü dava tüketici mahkemesinde görülür. Örneğin, meskende kaçak elektrik kullanımı nedeniyle başlatılan icra takibine yapılan itirazın iptali davası tüketici mahkemesinde açılmalıdır. Elektrik ticari işletmede kullanılmak üzere abonelik tesis edilmişse, bu tür abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ihtilafa asliye ticaret mahkemesi bakmakla görevlidir.
 • Avukatın müvekkilini temsilen yaptığı işler veya doktorun hastası üzerinde uyguladığı tedavi vekalet sözleşmesi hükümlerine tabi olduğundan, bu sözleşmelerle ilgili davalar da tüketici mahkemesinde görülür. Ancak, avukatlar ile müvekkiller arasındaki ilişki nedeniyle açılan davaların hangi mahkemede görüleceğine dair Yargıtay ile Bölge Adliye Mahkemeleri kararları arasında çelişki mevcuttur. İlgili kararlara aşağıda yer verilmiştir. Yargıtay en son kararında vekalet sözleşmesine dayanan ücret alacaklarına ilişkin tüketici mahkemesinin görevli olduğuna karar vermiştir.
 • Müteahhitten veya arsa sahibinden tamamlanmış veya henüz tamamlanmamış bir konut satın alan üçüncü kişi tüketici olarak kabul edileceğinden, bu şekilde yapılan sözleşmelerden (satış vaadi sözleşmesi vb.) kaynaklanan davalar tüketici mahkemesinde görülür. Üçüncü kişi, temlik sözleşmesi yoluyla müteaahitin arsa sahibinden olan alacağını temlik aldığı takdirde de aynı şekilde tüketici mahkemesi görevlidir. Ancak, arsa sahibi ile müteahhit arasında meydana gelen uyuşmazlıkların çözülmesinde görevli mahkeme genel mahkemelerdir.
 • Sigorta şirketiyle sözleşme ilişkisi içinde hukuki bir sorunun ortaya çıkması halinde görevli mahkeme tüketici mahkemesidir. Örneğin, Ferdi kaza, hayat sigortası veya aracına kasko sigortası yaptıran kişi ile sigorta şirketi arasında sigorta teminatının ödenmesi konunsunda çıkacak uyuşmazlıklar tüketici mahkemesi tarafından çözülür. Özellikle belirtelim ki, trafik kazası nedeniyle ZMSS çerçevesinde karşı tarafın trafik veya kasko poliçesine dayanılarak açılan tazminat davlarında görevli mahkemeler genel mahkemelerdir.
 • Taraflar arasında icra takibine konulan bir kambiyo senedi (çek, senet vb.) olsa bile, kambiyo senedinin dayandığı temel sözleşme tüketici işlemi niteliğindeyse, itirazın iptali, alacak davası vb. davalar tüketici mahkemesinde görülür.
 • Eser sözleşmesine dayalı olarak bir binanın bakım ve onarımının yapılması, diş doktoru tarafından dişin yapılması, mühendisin proje çizmesi gibi işlemler tüketici işlemi olarak kabul edildiğinden, bu sözleşmeden çıkan uyuşmazlıklar tüketici mahkemesinde yargılama konusu yapılır.
 • Futbolcu, basketbolcu vb. profesyonel sporcuların takımlarıyla yaptıkları sözleşmeler hizmet sözleşmesi niteliğinde olduğundan, bu sözleşmelerden doğan ihtilaflar tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemeler de yargılama konusu yapılır.

Boşanma Davası Nasıl Açılır ?

Boşanma

Her insanın başına gelme ihtimali olan bir durum olan boşanmanın, hayatın bir gerçeği olduğunu kabul etmek gerekir. Nasıl ki evlilik hayatımızın içerisinde ise bunun tam tersi olan boşanma da bir o kadar hayatımızda yer almaktadır. Bu nedenle boşanmaktan başka bir çarenin olmadığı durumlarda, nelere dikkat etmemiz gerektiğini iyi kavramamız gerekmektedir.

Şiddetli geçimsizlik, Zina (aldatma), Hayata Kast, Akıl Sağlığı, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış, Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme, Terk Sebebiyle boşanma davası açılabilir. Çekişmeli boşanma davası açmak isteyen kişi, yalnızca yukarıda kanunda belirtilen sebeplere dayanarak boşanma davası açabilmektedir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Evli çiftler boşanmaya karar verdikleri zaman bir tercih yapmaları gerekir. Anlaşmalı şekilde boşanma veya çekişmeli şekilde boşanmayı seçebilirler. Boşanma davası için Aile Mahkemesine başvurmaları gerekir. Aile mahkemesinin bulunmadığı illerde ise aile mahkemesi sıfatıyla asliye hukuk mahkemesi görevli olacaktır.

Boşanmak isteyen kişi ya da taraflardan biri şu belgeleri tamamlamaları gerekir:

 • İki nüsha dava dilekçesi ( Avukata danışmadan yazılması önerilmez)
 • Nüfus cüzdan fotokopisi
 • Varsa eklemek istediği belgelerAdliyelerdeki tevzi bürosuna başvurarak dava açılabilmektedir

Dava avukatlı ya da avukatsız şekilde açabilir. Anlaşmalı boşanma veya çekişmeli boşanmada olsa hukuki destek almadan, avukatlık hizmeti olmadan kendi davanızı kendiniz de yürütebilirsiniz. Ancak yasal düzenlemeler, Yargıtay kararları, davalarda gerekli durumlarda yapılması gereken itirazlar, delil sunma, tanık dinletme usulleri vb. ve daha birçok önemli konuda bu işin eğitimini almadığınız için, yani avukat olmadığınız için, boşanma davası sonunda geri dönülmesi mümkün olmayan hukuki kayıplar yaşayabilirsiniz. Sizin tercihinize göre, piyasa araştırması yapılarak, yaptığınız birebir görüşmeler sonucu size güven veren, alanında deneyimli, sizi anlayan, anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davanızla ilgili her türlü sorunuzda yanınızda olacak, her an ulaşabileceğiniz ve davanızı hukuki hak kayıplarına sebep olmadan kazanacağına inandığınız bir avukatla çalışmak, dava sürecinizi daha kolay, daha verimli ve sağlıklı yürütmenize yardımcı olacak, hukuki anlamda da güvende olmanızı sağlayacaktır. İzmir Boşanma davanızda  tecrübemizle yanınızdayız Boşanma Davası Nerede Açılır?

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 167. Maddesi “Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir” olarak belirtmiştir. Bu kanun maddesine dayanarak boşanma davası açmak isteyen kişi, boşanma davasını açarken hangi yer mahkemesinde boşanma davasını açabileceğini seçebilmektedir.

Kişi, boşanmak istediği eşinin yerleşim yerinde yani ikametgâhında veya son defa 6 aydan beri eşi ile birlikte oturduğu yer mahkemesinde boşanma davası açabilir ya da kendisi yerleşim yerini yani ikametgâhını taşımışsa, taşıdığı yer mahkemesinde de boşanma davası açabilir.

Boşanma Davası Ücreti – Boşanma Davası Masrafları – Avukatlık Ücreti nedir?

Boşanma Davası için dava açarken harç yatırılması gerekmektedir, bununla beraber gider avansı da yatırılmaktadır.

Avukat tutmanız, hukuki danışmanlık almanız halinde avukatlık ücreti de ödeneceği unutulmamalıdır, ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi dönülmez hukuki kayıplara maruz kalmamak için, avukatlık hizmeti almanız, boşanma davanızın lehinize sonuçlanmasına yardımcı olacaktır.

Boşanma Davasında Her Duruşmaya Katılmak Gerekli Midir?

Her iki tarafında avukatı varsa duruşmaya vekil avukatlar katılacağı için, katılmak zorunlu değildir. Özellikle davacı tarafın avukatlık hizmetli almaması, yani avukat tutmaması halinde, boşanma davasına katılmaması halinde ilgili dava işlemden kaldırılır. İzmir boşanma avukatı

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Anlaşmalı boşanmada, eşler boşanmanın şartları üzerinde fikir birliği sağlamışlardır ve her iki tarafın da üzerinde uzlaştığı bir boşanma protokolü metni kabulü ile  gerçekleşir.

Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir?

1. Evliliğin en az 1 yıl sürmüş olması

2. Eşler aynı zamanda mahkemeye başvurmalıdır veya bir tarafça açılan dava diğer eş tarafınca kabul edilmelidir.

3. Mahkeme hâkimince her iki taraf dinlenerek, serbestçe bu kararı aldıklarına karar vermesi

4. Her iki tarafın boşanma sonrasındaki mal paylaşımı ve çocukların durumu (velayet vb.) hakkında ortak bir karara varmış olması (protokol ile) ve mahkeme hâkiminin de bu protokolü onaylaması sonrasında taraflar boşanabilirler

İzmir boşanma avukat hizmeti ile Kuru Hukuk Bürosu bilgi ve uzmanlık gerektiren ilgili dilekçe ile protokolün hazırlanması ve eşlerin uzlaşmalarının sağlaması hususlarında profesyonel destek sağlar, İzmir boşanma davası açarak süreci takip eder.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Olağanüstü durumlar dışında ilk ve tek celsede sonuçlanır, burada önemli olan dava dilekçesiyle başvurduktan sonra, ilgili mahkemenin verdiği ilk duruşma gününün ne kadar yakın olacağıdır. Bu minvalde 1 hafta sonra duruşma günü verilmesi halinde, 1 hafta sonunda İzmir Anlaşmalı Boşanma gerçekleşmiş olur.

Çekişmeli Boşanma Nedir?

Tarafların boşanma ve ferileri ( nafaka,tazminat, velayet vs.) üzerinde fikir birliği sağlayamadıkları, eşlerden birinin boşanmak istemediği durumlardaki boşanma türüdür.

Çekişmeli Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Kanunda belirtilen boşanma sebepleri;

1. Zina

2. Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme

3. Terk etme

4. Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış

5. Evlilik birliğinin temelden sarsılması

6. Akıl hastalığıdır.

Dava dilekçesinin hazırlanması, maddi ve manevi menfaatlerinizin korunması, mal paylaşımı, velayet vb. konularda bilgi birikimi ve tecrübemizle İzmir anlaşmalı boşanma – İzmir çekişmeli boşanma davanızda yanınızdayız.

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Çekişmeli boşanma davasının adından da anlaşılabileceği gibi, her iki tarafında boşanma şartları konusunda fikir birliğine varamaması sebebiyle anlaşmalı boşanma davalarından daha uzun süreceği neredeyse kesindir. Her iki tarafın iddiaları, duruşmalar arasında geçen süreler, tanıkların dinlenmesi, bilirkişi vb. raporlarının hazırlanması için geçecek süreler düşünüldüğünde süreç oldukça uzayabilmekte ancak zaman zaman 3-4 duruşma sonrasında da karar verilebilmektedir.

İzmir çekişmeli boşanma avukatı

Boşanma Davasında Velayet Kime Verilir?

Çocuğun üstün yararı, velayet konusundaki en önemli husustur. Maddi ve manevi olarak çocuk kimin yanında daha iyi şartlarda olacaksa velayetin ona verilmesi genellikle hükmedilir. Yerel mahkeme velayetin kime bırakılacağına karar verirken, tarafların ekonomik ve psikolojik durumlarını, çocuğun yaşını, ihtiyaçlarını, hatta çocuk kendini ifade edebilecek yaşta ve durumda ise çocuğun isteğini de göz önünde bulundurmaktadır. İzmir çekişmeli boşanma avukatı – İzmir anlaşmalı boşanma avukatı

Çekişmeli Boşanma Davasında Tazminat ve Nafaka Talep Edilebilir Mi?

Çekişmeli boşanma davasında maddi manevi tazminatı ve nafaka talebinde bulunabilirsiniz. Nafaka talebi hem kendiniz hem de müşterek çocuklar için yapılabilir.

İzmir Avukat Danışmanlık – İzmir Boşanma Avukatı – Kuru Hukuk Bürosu İzmir anlaşmalı boşanma – İzmir çekişmeli boşanma davanızda yanınızdayız.

Tedbir Nafakası Nedir ve Ne Zaman Talep Edilebilir?

Boşanma davası başladıktan sonra veya boşanma davası devam ederken, eş ve reşit olmayan çocuklar (18 yaşından küçük) yararına mahkemenin hükmettiği nafaka türüdür. İzmir Avukatlık danışmanlık – İzmir anlaşmalı boşanma – İzmir çekişmeli boşanma – İzmir boşanma avukatı

Çekişmeli Boşanma Davasında Eşim Üzerine Kayıtlı Menkul ve Gayrimenkul İçin Paylaşım Talebinde Bulunabilir Miyim?

Bu durum için ayrı dava açılması gerekir. İzmir Boşanma Avukatı yardımı ile İzmir çekişmeli boşanma – İzmir anlaşmalı boşanma

Çekişmeli Boşanma Davasında Verilen Karar İçin Temyiz Yolu Açık Mıdır? 

Evet, verilen kararı temyiz etme hakkınız bulunmaktadır. İzmir Avukat Danışmanlık, İzmir boşanma avukatı

Boşanma Davasında Kadının Hakları Nelerdir?

Ayrı Yaşama Hakkı: Evlilik birliğinin temel kuralı her ne kadar eşlerin birlikte yaşaması olsa da bazı durumlarda eşlerden bir tanesi ayrı yaşama hakkı talep edebilir. Bu durum Türk Medeni kanununun 197. Maddesinde düzenlenmiştir. Kadının kişiliği, ekonomik güvenliği ve aile huzuru tehlike altında ise hâkimden ayrı yaşama hakkı talep edilebilir. İzmir boşanma avukatı – Boşanma davasında kadının hakları

Çocuğun Tedbiren Velayetini Talep Etme Hakkı: Boşanma davasının ferilerinden olan velayet hakkı, dava sonuçlanıncaya kadar hâkim tarafından geçici olarak belirlenir. Bu doğrultuda geçici velayet kendisine ait olan eş, diğer taraftan çocuğun kendisine teslim edilmesini talep edebilir. İzmir anlaşmalı boşanma – İzmir çekişmeli boşanma avukatı – Boşanma davasında kadının hakları

Çocuk İle Kişisel İlişki Kurma Hakkı: geçici ya da kalıcı velayet kendisine verilmeyen eş lehine hakim tarafından çocuğun psikolojik ve sosyolojik gelişimine uygun olarak belirli zaman aralığı belirlenerek çocukla görüşmesi sağlanır. İzmir avukat – İzmir hukuki danışma –  Boşanma davasında kadının hakları

Ortak Konutun Özgülenmesini Talep Etme Hakkı: Boşanma davasının açılmasının ardından, tarafın talebi üzerine hakim müşterek konutu ihtiyaca göre o eşe tahsis eder. Burada hakim konutun hangi eşe ait olduğuna ya da kira sözleşmesine hangi eşin taraf olduğuna bakmaz. Esin ihtiyaç durumuna göre tahsis edilir. İzmir anlaşmalı boşanma avukatı -Boşanma davasında kadının hakları

Çocuk İçin Tedbir Nafakası Hakkı: Çocuğun geçici velayeti kendisine verilmeyen taraf, diğer taraftan dava sonuçlanıncaya kadar tedbir nafakası talep edebilir.  İzmir boşanma avukatı – İzmir avukat iletişim-Boşanma davasında kadının hakları

İştirak Nafakası Hakkı: Dava süresince talep edilen tedbir nafakası, davanın sonuçlanmasının ardından iştirak nafakasına dönüşür. İzmir boşanma avukatı– Boşanma davasında kadının hakları

Kadın İçin Tedbir Nafakası Hakkı: Boşanma davası neticesinde belirlenecek olan nafakadan önce, dava süresince mağdur olmaması için hâkim tarafından uygun görülen bir nafaka miktarı belirlenir. Tedbir nafakası davanın sonuçlanması ile sona erer. İzmir anlaşmalı boşanma – İzmir çekişmeli boşanma – Boşanma davasında kadının hakları

Yoksulluk Nafakası Hakkı: Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olan taraf, kusuru daha ağır olmamak koşulu ile diğer taraftan nafaka isteyebilir. İzmir avukat, izmir hukuki danışmanlık – Boşanma davasında kadının hakları

Kadının Maddi Tazminat Hakkı: Evlilik birliğinin devamı sırasında diğer eşin kusuru yüzünden maddi olarak zarara uğradığını ispat eden taraf, maddi tazminat talebinde bulunabilir. İzmir avukat – Boşanma davasında kadının hakları

Ziynet Eşyası Alacağı Hakkı: Boşanma davasının açılmasıyla birlikte, ziynet alacağı da talep edilebilir. Kadına takılan her türlü ziynet eşyası kadına aittir. Erkeğe takılan ancak kadının kullanabileceği türdeki ziynet eşyaları yine kadına aittir. İzmir boşanma avukatı – Boşanma davasında kadının hakları

Kadın Eşin Manevi Tazminat Hakkı: Evliliğin devamı ve boşanma süresince manevi olarak zarara uğrayan kadın, erkekten manevi tazminat talep edebilir. Burada uygun tazminat miktarı hâkim tarafından belirlenir. İzmir avukat danışma, İzmir hukuki danışmanlık – Boşanma davasında kadının hakları

6284 Sayılı Yasadan Kaynaklanan Koruyucu Tedbirlerin Uygulanmasını Talep Etme Hakkı: İlgili yasa kadına karşı şiddeti önleyici bir takım tedbirleri içermektedir. Bu doğrultuda boşanma davasının açılması nedeni şiddetten kaynaklanıyorsa, bu yasadaki tedbirlerin uygulanması talep edilebilir. İzmir anlaşmalı boşanma avukatı – İzmir çekişmeli boşanma avukatı – Boşanma davasında kadının hakları

Mal Rejiminden Kaynaklı Alacak ve Haklar: Evlilik süresince elde edilen malların paylaşımı da boşanma davası ile birlikte talep edilebilir. Ancak mal paylaşımı davası açabilmek için boşanma davasının kesinleşmesi gerekmektedir. İzmir avukat, İzmir hukuki danışma – Boşanma davasında kadının hakları

Maddi ve Manevi Tazminat Davası Nedir?

Maddi tazminat davası, hukuka aykırı bir eylem veya işlem nedeniyle malvarlığında meydana gelen eksilmenin, yani maddi zararların giderilmesi; manevi tazminat davası ise aynı işlem veya eylemler nedeniyle bireyin yaşadığı üzüntü, elem ve yıpranmanın yol açtığı manevi zararların giderilmesini amaçlayan bir dava türüdür.

Maddi ve manevi tazminat davaları birlikte açılabileceği gibi ayrı ayrı da açılabilir. Ticari nitelikte olmayan tüm tazminat davaları, talep edilen tazminat miktarına bakılmaksızın asliye hukuk mahkemelerinde açılır.

Devletin, yani idarenin işlem ve eylemleri nedeniyle zarara uğrayanların açtığı tazminat davasına “tam yargı davası” denilmektedir. Tam yargı davasına bakma görevi idari yargı yerleri olan vergi mahkemeleri veya idare mahkemeleri tarafından yerine getirilir.

Maddi ve Manevi Tazminat Davası Hangi Nedenlerle Açılabilir?

Maddi ve manevi tazminat davası, herhangi bir nedenle uğranılan haksız bir maddi veya manevi zararı gidermek amacıyla açılabilir. Tazminat davaları, genel olarak haksız fiil veya sözleşmeye aykırılık nedenlerine bağlı olarak açılmasına rağmen, birbirinden farklı birçok hukuki gerekçeye dayalı olarak açılmaktadır. Genel olarak en çok açılan tazminat davaları şunlardır:

 • İş kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davası,
 • Trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası,
 • Sözleşme ihlali nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası,
 • Suç işlenmesi nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası,
 • Hatalı doktor uygulamalarından kaynaklanan, yani tıbbi malpraktis nedeniyle tazminat davası,
 • Boşanma davası ile birlikte açılan maddi ve manevi tazminat davası,
 • Telif haklarının ihlali nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası
 • Yazılı veya görsel basın veya sosyal medya üzerinden kişilik haklarına saldırı nedeniyle açılan manevi tazminat davası.

Maddi ve Manevi Tazminat Davası Açma Süresi ve Zamanaşımı

Maddi ve manevi tazminat davası açma süresi, tazminat nedenine bağlı olarak değişmektedir. Tazminat davasının hangi hukuki nedene dayalı olarak açıldığı tazminat davası açma süresini de belirlemektedir.

Maddi ve manevi tazminat davası açma süresi açısından temel ilkeler şu şekildedir:

 • Tazminat davasına temel teşkil eden fiil suç teşkil ediyorsa (örneğin, iş kazası, doktor hatası,trafik kazası nedeniyle ölüm veya yaralama), o fiil için kanunlarda daha az zamanaşımı süresi öngörülse bile, ceza kanununda o suç için öngörülen dava zamanaşımı süresi ne ise maddi manevi tazminat davası açma süresi de odur. Ceza kanunundaki temel dava zamanaşımı süresi geçse bile, ceza davası devam ediyorsa yani uzamış dava zamanaşımı devreye girmişse, ceza davası devam ettiği müddetçe de tazminat davası açılabilir.
 • Tazminat hukuku davalarının büyük bir kısmı haksız fiil olarak nitelenen fiillerden kaynaklanır. Örneğin, suç işlenmesi, trafik kazası, iş kazası, doktor hatası (tıbbi malpraktis), telif hakları ihlali birer haksız fiildir. Haksız fiiller için dava zamanaşımı süresi, fiil ve failin öğrenilmesinden itibaren 2 yıl, fiil ve fail daha sonra öğrenilse bile her halukarda 10 yıldır (Borçlar Kanunu md. 72/1). İşlenen haksız fiil aynı zamanda suç teşkil ediyorsa, ceza hukuku zamanaşımı süresi de Borçlar Kanunu’nda belirtilen sürelerden daha fazla ise, tazminat davası açma süresi açısından ceza hukuku zamanaşımı süresi uygulanır.
 • Boşanma davası neticesinde maddi manevi tazminat davası açma süresi, boşanmanın kesinleşmesinden itibaren 1 yıldır (Medeni Kanun md. 178). Maddi ve manevi tazminat davası boşanma davası ile birlikte açılabileceği gibi boşanma davasının kesinleşmesinden sonraki 1 yıl içinde de ayrı bir dava olarak açılabilir.
 • Sözleşmenin ihlali nedeniyle açılacak tazminat davalarında genel zamanaşımı süresi, 10 yıldır (Borçlar Kanunu md. 146).
 • Trafik kazası, taksirle işlenen bir haksız fiildir. Haksız fiiller için geçerli olan genel zamanaşımı trafik kazaları için de geçerlidir. Ancak, Karayolları Trafik Kanunu trafik kazası nedeniyle tazminat davası açma süresini ayrıca düzenlemiştir. Trafik kazası nedeniyle açılan maddi ve manevi tazminat davasının zamanaşımı süresi, trafik kazasının meydana gelmesi ve fiili işleyenin öğrenilmesinden itibaren 2 yıl, fiil ve fail daha sonra öğrenilse bile her halukarda 10 yıl içinde dava zamanaşımına uğrar (Karayolları Trafik Kanunu md. 109). Ancak, trafik kazası neticesinde ölüm veya yaralama gerçekleşmişse, ceza kanunun bu fiil için öngördüğü dava zamanaşımı süresi daha fazla ise, bu durumda dava zamanaşımı süresi ceza hukuku dava zamanaşımı ilkelerine ve sürelerine göre belirlenir.

Maddi ve Manevi Tazminat Davasını Kimler Açabilir?

Tazminat davasına sebep teşkil eden konu ne olursa olsun, fiil veya işleme muhatap olan kişi maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Örneğin, trafik veya iş kazası nedeniyle yaralanan kazazede, doktor hatası nedeniyle vücut bütünlüğü zarar gören hasta, boşanma davasında eşler maddi manevi tazminat davası açabilirler.

Tazminat nedeni, hukuka aykırı işlenen bir fiil nedeniyle bir kişinin ölümü ise, ölenin destekte bulunduğu yakınları da maddi tazminat davası açabilirler. Ölüm nedeniyle açılan maddi tazminat davalarında hükmedilen tazminata, “destekten yoksun kalma tazminatı” denilmektedir. Ölen kişinin eşi, çocukları, anne-babası veya ölenin kendisine destekte bulunduğunu ispat edebilen herkes maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Ölenin herhangi bir desteği olmamasına rağmen ölümden üzüntü duyan birinci derece yakınlar da manevi tazminat davası açabilirler. (Borçlar Kanunu md. 56/2). Yaralanma halinde, yaralananın yakınlarının maddi tazminat isteme hakları yoktur. Ancak, yaralanma ağır bedensel zarar meydana getirmişse (örneğin, bir gözün gözün kör olması, bacak veya kolun kopması), özellikle uzuv kaybı meydana gelmişse yaralananın yakınları da manevi tazminat talep edebilir (BK md. 56/2).

Maddi ve Manevi Tazminat Davası Kime Karşı Açılır?

Maddi ve manevi tazminat davası, ölüm, yaralanma veya başkaca maddi zarara neden olan eylem veya işlemi gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişilere karşı açılır.

Haksız fiillerde, haksız fiil kimin tarafından işlenmişse, tazminat davası da o kişiye karşı açılır. Ancak, bazen haksız fiili işleyen kişi ile birlikte tazminat sorumlulukları olan bazı kimseler de bulunabilir. Örneğin, haksız fiili işleyen kişi ile iş ilişkisi olan işveren iş nedeniyle üçüncü kişiye verilen zarardan sorumludur. Yine, trafik kazası ile üçüncü kişiye zarar veren aracın şoförü ile birlikte aracın sahibi de sorumludur. Bu duruma borçlar hukukunda tehlike sorumluluğu denilmektedir.

Motorlu aracın işletilmesi sırasında bir kimsenin ölmesi, yaralanması veya eşyanın zarara uğramasına neden olursa tazminat hukuku gereği ilgililerin tazminat sorumluluğu vardır (Karayolları Trafik Kanunu md. 85/1). Trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası, aracın sürücüsü, işleteni, sahibi ile aracı sigortalayan sigorta şirketine karşı birlikte veya ayrı ayrı açılabilir.

Doktor hatası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası, hatayı yapan doktora, doktorun çalıştığı hastaneye veya sağlık kuruluşuna, doktor Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışıyorsa bakanlığa karşı, bir üniversite veya vakıf hastanesinde çalışıyorsa ilgili vakfa veya üniversiteye tazminat davası açılabilir.

Maddi ve Manevi Tazminat Davası Nasıl ve Nerede Açılır?

Maddi ve manevi tazminat davası, tüm davalar için yetkili yer olan davalının ikametgahında, davalı tüzel kişi (şirket, vakıf, dernek, üniversite vs.) ise tüzel kişinin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye hukuk mahkemesinde açılabilir (Hukuk Muhakemeleri Kanunu md.6). Davalı sayısı birden fazla ise, tazminat davası herhangi birinin yerleşim yerinde açılabilir (HMK md.7). Örneğin, trafik kazasına neden olan aracı sigortalayan şirketin merkezi İstanbul/Çağlayan, araç sahibinin ikametgahı İstanbul/Bakırköy araç şoförünün adresi İstanbul/Kartal olsa bile, trafik kazası nedeniyle açılacak tazminat davası İstanbul Çağlayan Adliyesinde, İstanbul Bakırköy Adliyesinde veya İstanbul Anadolu Adliyesinde açılabilir.

Sözleşmenin ihlali nedeniyle açılacak tazminat davaları, yukarıdaki yetkili mahkemelerde açılabileceği gibi sözleşmenin ifa edileceği yerdeki asliye hukuk mahkemesinde de açılabilir (HMK md. 10).

Haksız fiil (trafik kazası, iş kazası, doktor hatası vs.) nedenine dayalı maddi ve manevi tazminat davası, yukarıda belirttiğimiz genel yetkili mahkemelerde açılabileceği gibi aşaığıdaki mahkemelerde de açılabilir (HMK md. 16):

 • Haksız fiilin işlendiği yer mahkemesinde tazminat davaları açılabilir.
 • Zarar haksız filin işlendiği yerden başka bir yerde meydana gelmişse, zararın meydana geldiği yerde de tazminat davası açılabilir. Örneğin, İstanbul’da bilişim sistemi üzerinden İzmir’de bulunan bir şirkete zarar verildiğinde hem İstanbul mahkemeleri hem de zararın meydan geldiği yer olan İzmir mahkemeleri yetkilidir.
 • Haksız fiillerde zarar görenin ikametgahında da tazminat davası açılabilir. Örneğin, Balıkesir’de iş kazası geçiren bir işçinin ikametgahı İstanbul’da ise tazminat davası İstanbul’da da açılabilir.

Ticari bir iş veya işlemden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları açısından görevli mahkeme asliye ticaret mahkemesidir.