Yazılar

İş Hukukunda Savunma Beyanı Alınmasının Önemi – İzmir işçi avukatı

İzmir işçi avukatı

Türk İş Hukuku, genel çerçevesi 4857 sayılı İş Kanunu (“İş Kanunu”) ve ilgili yönetmeliklerle çizilen, Yargıtay uygulamasında inceliklerin işlendiği bir hukuk dalıdır. Bu alanda basit ve önemsiz sayılan bazı usuli işlemler, yargılamanın sonucunu değiştirebilir. Bu bağlamda iş ilişkisinin sona ermesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların büyük bir kısmının bu işlemlerin usulüne uygun yapılmamasından kaynaklandığı söylenebilir. Bu yazımızda, basit sayılan bu usuli işlemlerde yer alan “savunma beyanı” ve belirsiz süreli iş sözleşmesinin feshi halinde önemi üzerinde durulacaktır.

Savunma Beyannamesi Alınması

İş hukukunda işverenler için temel ilke, kararlarını yasal zemine dayandırmak ve eylemlerini ispatlamaktır. Bu kapsamda iş akdinin feshedilmesi kararının hukuka uygunluğu, çalışandan savunma alınmasının gerekip gerekmediğine ve bu beyanın değerlendirilmesine bağlıdır. Ancak uygulamada, işverenlerin iş akdinin feshedilmesinde aceleci davranması nedeniyle, savunma talebinin içeriği, verilen beyannamenin zamanlaması ve değerlendirilmesi zaman zaman gerektiği gibi sonuçlanmamakta ve bunlar zaman zaman istenmeyen olumsuz sonuçlara yol açmaktadır.

Ancak, yerleşik içtihat gereği, işvereni aleyhine olumsuz/rahatsızlığa neden olduğu olay ve/veya durumlardan, çalışanların bildirimde bulunabilmeleri için makul bir süre içinde bilgilendirilmeleri gerekir. onun ifadeleri. Bu kapsamda savunma alınması fesih sürecinin başlangıcı ve hatta en önemli aşamasıdır. İş Kanunu’nun haklı nedenle derhal geçerli fesih sınırlarını kesin olarak ayırmaması, işverenin kıdem tazminatı ödemesi, ihbar süresi (veya bunun yerine ihbar tazminatı ödenmesi) ve haklı nedenle fesih hakkı vermesini zorunlu kılmamaktadır. işvereni kıdem tazminatı ödemeye ve bir ihbar süresi tanımaya (veya bunun yerine bir ödeme yapmaya) mecbur eder. Üstelik, iş ilişkilerinin olağan seyrinde, her durumda nesnel bir sonuca varmak mümkün değildir. Bu, her bir davayı kendi esasına göre ve geçerli içtihat çerçevesinde değerlendirme yükümlülüğü getirir.

Bu nedenle şeffaf ve kapsamlı bir fesih süreci, işverenin yasal kararlar almasına olanak tanır. İzmir işçi avukatı aracılığı ile Savunma beyanı yoluyla elde edilen bilgiler, işverenin iş sözleşmesinin feshinin gerekli olup olmadığını ve durumun geçerli bir nedenle mi yoksa haklı bir nedenle mi olduğunu değerlendirmesini sağlayacaktır.

Ayrıca, rahatsızlığa neden olan işçinin iş sözleşmesinin feshi yerine, savunma beyanı alınması çözüm bulma olasılığını artırdığı için ultima ratio ilkesinin uygulanmasına da yardımcı olur. Asıl mesele, işverenin iyi niyetle hareket edip etmediği ve işçiye alternatif sunup sunmadığıdır.

Yasal düzenleme

Sanat uyarınca. İş Kanunu’nun 19.2’si, ilke olarak, bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, davranışı veya verimliliği nedeniyle savunmasının yokluğunda feshedilemez. İfada bulunmama, görevini yerine getirmeme, maddi zarara yol açma ve/veya işverenin itibarını kaybetme ve/veya sadakat yükümlülüğünü ihlal etme bu tür davranışlara veya verimsizliğe örnektir.

Ancak, işçiden savunmanın alınmasının, iş akdini hukuka uygun olarak feshetmek için tek başına yeterli olmadığının altı çizilmelidir. İzmir işçi avukatı – Her dava kendi esasına ve usulüne göre değerlendirilmelidir. Ancak, savunmanın alınmaması bizzat fesih feshini geçersiz kılacaktır ve bu hükümsüzlük, kısaca, çalışılmayan süre için işçinin en fazla 4 aylık maaşına kadar tazminat ödenerek işçinin işine iade edilmesine neden olacaktır. iş güvencesi hükümlerinin geçerli olduğu işyerlerinde, iş güvencesi hükümlerinin uygulanmadığı işyerlerinde ise kötü niyet tazminatı ödenmesi.

istisnalar

Sanatın ikinci cümlesi. İş Kanunu’nun 19.2’si, çalışanın etik ve iyiniyet kurallarına aykırı (İş Kanunu’nun 25.II. maddesinde sayılan) davranışları üzerine işverene hak veren savunma beyanı alınması istisnasını düzenler. iş sözleşmesini derhal feshetme hakkı, savunma beyanı alınması gerekli değildir. Bu düzenleme birçok çelişkili Yargıtay kararına tabidir. Birkaç karar, Sanatta sayılan durumun varlığını bulur. 25.II savunma beyanı gerektirmemesi için yeterli; bazı kararlar ise fesih sebebini ayrıntılı olarak değerlendirmekte ve durum Madde kapsamına girse dahi savunma istemektedir. 25.II, gerekçenin geçerli veya haklı olup olmadığının belirlenmesi tamamen Mahkemelerin takdirindedir. Uygulamada, Mahkemeler, her bir durumu değerlendirerek fesih sebeplerini belirler ve hangilerinin haklı sebep olarak kullanılabilecek kadar güçlü olmayan, ancak geçerli sebep olarak iş ilişkisini sona erdirmeye yeterli olduğuna karar verir. Bu kapsamda haklı nedenle fesihler için savunma beyanı gerekli olduğundan, bu beyanın olmaması fesih hükmünün geçersizliğine neden olur.

Ayrıca Yargıtay’ın devamsızlık konusunda da çelişkili kararları var. Sanat uyarınca. 25.II.g., çalışanın haklı bir mazereti olmaksızın veya çalışanından izin almadan gelmemesi; i) arka arkaya iki iş günü, ii) bir ay içinde iki kez tatilden sonraki gün veya iii) bir ay içinde üç iş günü, derhal geçerli olmak üzere haklı fesih nedenleridir. Sanat altında düzenlenen kuralın katı bir şekilde uygulanması. 19.2 savunma beyanı istemez. Ancak Yargıtay bazı kararlarında işverenin soruşturma yükümlülüğü nedeniyle işçinin yokluğunun geçerli bir nedeninin bulunup bulunmadığının tespiti için savunma yapılmasının zorunlu olduğuna hükmetmiştir.

Çözüm

Birbiriyle çelişen Yargıtay kararları, her davada detaylı bir hukuki değerlendirme yapmamızı zorunlu kılıyor. Savunma beyanı, yasal bir fesih kararının temel taşıdır. Bu kapsamda savunma talebinin içeriği ve zamanlaması ile savunmanın durumun gerçekleri ile değerlendirilmesi önemli bir rol oynamaktadır. Bu aşamalar ihtiyatlı bir şekilde yerine getirildiği takdirde, çalışanların iş kanunundan doğan hakları korunur ve işverenler beklenmedik tazminat ve dava masrafları ile karşı karşıya kalmazlar. Bu nedenle, iş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların önlenmesi ve/veya azaltılması için, fesih işlemi, usulüne uygun savunma talebinin hazırlanması ile başlayacak ve her bir durum, yasal hükümler ve içtihatlar çerçevesinde ayrıntılı olarak değerlendirilecektir.

İzmir İşçi avukatı, Tazminat Kıdem Tazminatı - İş Kazası-İşçi Avukatı -Fazla Çalışma Ücreti -İş Mahkemesi - İş Gücü Kaybı Tazminatı - Kıdem Tazminatı - Trafik ...

izmir işçi avukatı, işçi avukatı izmir, izmir iş avukatı, izmir iş kazası avukatı